Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фаховий молодший бакалавр

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти

Оцінювання проводиться за 12-бальною систе­мою (шкалою):

Оцінка Критерії

1

здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначаються здобувачем освіти окремими словами чи реченнями

2

здобувач освіти володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні

3

здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

4

здобувач освіти володіє матеріалом на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні

5

здобувач освіти володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину

6

здобувач освіти може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки

7

здобувач освіти здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень

8

здобувач освіти вміє порівнювати, узагальнювати, система­ти­зувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача

9

здобувач освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу

10

здобувач освіти виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем

11

здобувач освіти вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях

12

здобувач освіти виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання

 

Учням, яких віднесено до спеціальної медичної групи, з освітнього компоненту “Фізичне вихо­ван­ня” виставляється оцінка “зараховано” або “не зараховано“.

 

Відповідність оцінок за шкалою ЄКТС оцінкам за шкалою закладу освіти:

Відмінно / Excellent A “10”, “11”, “12”
Добре / Good B “8”, “9”
C “7”
Задовільно / Satisfactory D “6”
E “4”, “5”
Незадо­вільно / Fail FX “3”
F “1”, “2”