Your WordPress Page

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ 11-Х КЛАСІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НА ПРОФЕСІЇ ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ТА ЗВАРНИК! 30% ЛЕКЦІЇ - 70% ПРИКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Спеціальності

Прикладна механіка (освітньо-професійна програма “Зварювальне виробництво”)

Фаховий молодший бакалавр підготовлений для професійної діяльності в галузі забезпечення необхідної якості продукції, вдосконалення існуючих та розробки нових технологічних процесів зварювання плавленням і тиском та термічного різання металів і сплавів, що забезпечать необхідну якість продукції за умови зниження енергетичних і матеріальних витрат. Може працювати на підприємствах машинобудівної, енергетичної та інших галузей промисловості, які мають зварювальне виробництво, а також в наукових і науково-дослідних установах на первинних посадах техніка-технолога, майстра виробничої діяльності, контрольного майстра.

Спеціаліст галузі зварювального виробництва після закінчення училища:

 • одержує глибоку загальнотеоретичну та спеціальну підготовку;
 • оволодіває питаннями конструювання зварних конструкцій, визначенням оптимальних параметрів процесів зварювання;
 • навчається використовувати сучасну обчислювальну техніку в інженерних розрахунках, в системах автоматизованого проектування, у випробуваннях та наукових дослідженнях;
 • одержує одну з робітничих професій: електрогазозварювальник, електрозварник ручного зварювання.

      Учні спеціальності “Зварювальне виробництво” отримують практичні навички у лабораторіях і зварювальних майстернях училища, обладнаних постами для ручного дугового зварювання, ручного і напівавтоматчного зварювання у захисних газах, автоматичного зварювання під флюсом та газового зварювання. 

Галузеве машинобудування (освітньо-професійна програма “Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”)

Фаховий молодший бакалавр з кваліфікацією техніка-технолога готується для виробничо-технологічної діяльності на виробництвах машинобудівного комплексу. В процесі навчання студенти оволодівають новітніми технологіями комплексної технічної підготовки виробництва за допомогою комп’ютерної техніки, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших виробництвах, займати посади менеджерів середньої ланки, виконувати завдання з проектування виробів або з виробничого маркетингу.

      Отримана спеціальність дає можливість виконувати наступні професійні обов’язки та займати посади: 

 • технолога механоскладального цеху – забезпечення виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях;
 • техніка-технолога відділу – проектування технологічних процесів механічної обробки деталей машин з оформленням відповідної документації;
 • технолога-програміста – проектування операційної технології для верстатів з ЧПК;
 • технік з нормування праці – встановлення норм та розцінок робіт;
 • технік з підготовки виробництва – організація підготовки випуску продукції;
 • диспетчер виробництва – постачання матеріалів та комплектуючих на робочі місця;
 • контролер верстатних і слюсарних робіт – контроль якості виготовлених деталей;
 • начальника і майстра виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • верстатника (на роботах високої кваліфікації);
 • операторів верстатів з ЧПК.

     Після закінчення училища учні можуть продовжувати навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) (за скороченим терміном навчання – 3 роки з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”) зі спеціальності: «Технологія машинобудування».

Комп’ютерні науки (освітньо-професійна програма “Обслуговування програмних систем і комплексів”)

Здобувач освіти після успішного завершення освітньо-професійної програми повинен уміти:

 • забезпечувати роботу прикладних програм відповідними комп’ютер­ними ресурсами;
 • укладати технічне завдання на програмне забезпечення, використо­вуючи державні та міжнародні стандарти;
 • використовувати сучасні апаратні та телекомунікаційні засоби для ефективного супроводження обчислювального процесу;
 • розробляти логічні та фізичні структури баз даних, створювати бази даних та здійснювати запити до них;
 • встановлювати, налаштовувати, адмініструвати операційні системи в процесі системотехнічного обслуговування;
 • розробляти логічні та фізичні структури баз даних, створювати бази даних та здійснювати запити до них;
 • проектувати, розробляти, обслуговувати та просувати web-застосування з динамічним контентом, використовуючи WEB-технології;
 • розробляти дизайн сайтів різного призначення, використовуючи технології комп’ютерної графіки, 3D та Flash моделювання та анімації;
 • застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графічних застосувань;
 • розробляти клієнт-серверні застосування, використовуючи сучасні мови та технології програмування;
 • установлювати, налагоджувати та обслуговувати розподілене програмне забезпечення;
 • встановлювати, конфігурувати та налаштовувати системне та прикладне програмне забезпечення та адаптувати їх до умов експлуатації;
 • визначати характеристику об’єктів автоматизації, брати участь в обстеженні об’єктів управління та визначенні вимог до системи, що розробляється;
 • володіти методами, засобами, стандартами захисту програмних систем і даних в умовах супроводження та експлуатації програмних систем і комплексів ;
 • використовувати методи та засоби захисту програмного забезпечення та даних від несанкціонованого доступу в умовах супроводження та експлуатації програмних систем і комплексів;
 • планувати, генерувати сценарії тестування, розробляти тестове оточення, виконувати тести, аналізувати результати тестування, складати звіти про проблеми, вести журнал тестування упродовж усього життєвого циклу програмних систем;
 • ліквідувати збої в роботі програмного забезпечення при виконанні транзакцій під час обміну даними з базами даних;
 • укладати протоколи тестування програмних систем відповідно до вимог замовника та міжнародних стандартів з якості програмного забезпечення;
 • планувати супроводження, перевірку і атестацію, оцінювати якість програмного забезпечення в процесі його адміністрування;
 • проводити моніторинг та підтримувати працездатність програмних систем і комплексів в процесі їх супроводження та експлуатації;
 • уміння документувати усі роботи та операції з супроводження програмного забезпечення, виявляти проблеми та визначати її рішення;
 • уміння тестувати працездатність апаратного забезпечення та забезпе­чувати безперебійне обслуговування технічного забезпечення інформа­ційних систем;
 • забезпечувати керування периферійним обладнанням, вибирати та встановлювати необхідні вузли та пристрої у діючу систему в процесі обслуговування програмних систем;
 • виконувати моніторинг технічних засобів комп’ютерних мереж для підтримки працездатності обчислювальної системи;
 • експлуатувати комп’ютерні мережі, забезпечувати керування пери­ферійним обладнанням в процесі обслуговування програмного забезпечення;
 • вибирати та встановлювати мережне програмне забезпечення в процесі експлуатації програмних систем і комплексів;
 • застосовувати основні принципи підприємницької діяльності в процесі аналізу та укладання бізнес-пропозицій та бізнес-планів в галузі інформаційних технологій;
 • забезпечувати безпечні умови праці;
 • забезпечувати виконання правил і норм охорони праці та захисту навколишнього середовища;
 • дотримуватися безпечних умов праці при створенні та обслуговуванні програмних систем і комплексів.

Випускники можуть працювати за професіями:

 • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • Технік із системного адміністрування
 • Технік-програміст
 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Фахівець підготовлений до роботи в галузях:

 • Комп’ютерне програмування
 • Консультування з питань інформатизації 
 • Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням 
 • Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 
 • Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність 
 • Веб-портали 
 • Діяльність інформаційних агентств 
 • Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування